Stanovy OHaT

 

 

S t a n o v y

Občianskeho Združenia –OHaT

 

I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Občianske združenie (ďalej len “združenie”) je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území Slovenskej republiky.
 2. Sídlom združenia je: , Slovenská republika, Karpatské nám. 7770/10/A, 831 06 Bratislava
 3. Názov združenia je: OHaT – Obnovenie Hodnôt a Tradícii .
 4. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.
 5. Cieľom činnosti združenia je:
 • rozširovanie myšlienok a osveta v oblasti kultúry, práva, ľudských práv, životného prostredia, športu, vedy a techniky, medzinárodných vzťahov
 • vzdelávanie občanov
 • organizovanie akcií a podujatí občianskeho charakteru
 • verejná kontrola
 • pomoc občanom v oblasti práva, ľudských práv, životného prostredia
 • humanitárna, charitatívna a dobročinná pomoc občanom a postihnutým obetiam katastrof, živelných udalostí a vojen
 1. Pri napĺňaní cieľa, združenie najmä:

– spolupracuje s občanmi a s organizáciami

– realizuje projekty zamerané predovšetkým na pomoc občanom, na verejnú kontrolu, na rozvoj regiónov, na osvetu, na humanitárnu pomoc, na charitu a dobročinnosť

 

II.

Členstvo v združení

 1. a) Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:

– je plne spôsobilá na právne úkony,

– je bezúhonná,

 • bola prijatá za člena združenia na základe písomnej prihlášky

 

 1. b) Členom združenia môže byť aj právnická osoba za predpokladu jej prijatia za člena združenia, ktorú zastupuje jej štatutárny orgán spĺňajúci podmienku spôsobilosti na právne úkony a podmienku bezúhonnosti
 2. Združenie zapíše bez zbytočného odkladu do zoznamu členov združenia fyzické
  a právnické osoby, ktorým vzniklo členstvo v združení. Členstvo v združení je exkluzívnym členstvom a združenie je oprávnené odmietnuť prihlášku záujemcu o členstvo aj bez uvedenia dôvodu. Písomné rozhodnutie o prihláške za člena združenie oznámi záujemcovi o členstvo najneskôr v lehote jedného mesiaca od doručenia prihlášky združeniu.
 3. O prihláške za člena do združenia rozhoduje správna rada združenia.
 4. Členstvo v združení môže byť zrušené správnou radou združenia v týchto prípadoch:
 • ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
 • ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 • ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti v združení,
 • ak člen združenia hrubo alebo opätovne porušuje povinnosti člena (čl. III. ods. 1 týchto stanov) alebo z iných dôležitých dôvodov (napr. z dôvodu poškodzovania dobrého mena združenia, konania proti záujmom a cieľom združenia a pod.).

Člen, ktorého členstvo v združení bolo zrušené rozhodnutím správnej rady, má právo voči rozhodnutiu o zrušení jeho členstva správnou radou podať odvolanie v lehote 5 (päť) dní od jeho doručenia. O odvolaní rozhoduje valné zhromaždenie.

 1. Členstvo v združení ďalej zaniká:
 • vystúpením člena – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena
  o vystúpení zo združenia správnej rade združenia,
 • smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho; v prípade člena – právnickej osoby, jej zánikom bez právneho nástupcu,
 • zánikom združenia.

 

III.

Práva a povinnosti členov združenia

 1. Členovia združenia sú pri výkone činností v združení povinní:
 • dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činností realizovaných v združení,
 • dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy, ktoré podrobne ukladajú povinnosti členom združenia,
 • dodržiavať a plniť rozhodnutia orgánov združenia,
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia, ako aj orgánom združenia, a to podľa rozsahu svojich možností a schopností,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
 1. Členovia združenia majú právo plnohodnotne sa zúčastňovať činnosti združenia, obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadosťami o stanovisko, ďalej majú právo voliť a byť volení do orgánov združenia a byť informovaní o zámeroch, rozhodnutiach a aktivitách združenia.
 2. Ak člen združenia považuje rozhodnutie niektorého z jeho orgánov, proti ktorému už nemožno podľa stanov podať opravný prostriedok, za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od rozhodnutia požiadať okresný súd o jeho preskúmanie.

IV.

Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
 2. a) valné zhromaždenie,
 3. b) správna rada,
 4. c) predseda združenia,
 5. d) sekretár združenia.
 6. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Valné zhromaždenie volí správnu radu a správna rada volí ďalšie orgány združenia (predsedu združenia a sekretára združenia).
 7. Volebné obdobie orgánov združenia je trojročné.
 8. Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada hotových výdavkov.

 

V.

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie zvoláva správna rada združenia spravidla raz za jeden rok, najmenej však raz za tri roky. Ak o to požiada aspoň polovica členov združenia, správna rada združenia je povinná zvolať valné zhromaždenie do dvoch mesiacov.
 2. Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na valnom zhromaždení. Zastúpený člen sa považuje za prítomného.
 3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platnosť jeho rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, pokiaľ tieto stanovy neustanovujú inak. Každý člen združenia má jeden hlas.
 4. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých základných otázkach, a to najmä:
 • volí a odvoláva členov správnej rady a určuje ich počty,
 • schvaľuje vnútorný poriadok združenia, rokovací a volebný poriadok,
 • môže rušiť alebo meniť rozhodnutia správnej rady združenia,
 • schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť združenia,
 • schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia,
 • rozhoduje o zmene cieľov združenia,
 • schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
 • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
 • rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí do svojej pôsobnosti.
 1. Na rozhodnutia o: – schválení stanov, ich zmeny a doplnkov, – zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením, – zmene cieľov združenia, je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov združenia.
 2. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia bez ďalšieho (automaticky) stávajú členmi združenia.

 

VI.

Správna rada

 1. Správna rada združenia má troch členov a riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 2. Správna rada je uznášania schopná, ak sú prítomní všetci členovia správnej rady. Na platnosť rozhodnutia správnej rady je potrebný jednomyseľný súhlas členov správnej rady.
 3. Do kompetencie správnej rady patrí najmä :
 • zvolávanie valného zhromaždenia, príprava podkladov na rokovania valného zhromaždenia združenia,
 • rozhodovanie o prijatí nových členov a vedenie zoznamu členov združenia,
 • spravovanie majetku združenia a hospodárenie s majetkom združenia,
 • informovanie členov o činnosti združenia na valnom zhromaždení alebo spôsobom, o ktorom rozhodne valné zhromaždenie,
 • chrániť a presadzovať záujmy členov združenia,
 • rozhodovanie o finančných záležitostiach,
 • vykonávať ďalšiu činnosť, pokiaľ nepatrí do kompetencie iných orgánov združenia.
 1. Správna rada združenia volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu združenia. Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia, zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene vo všetkých veciach. Predseda združenia je oprávnený počas svojej neprítomnosti poveriť svojim zastupovaním iného člena správnej rady na základe písomného plnomocenstva.
 2. Správna rada združenia volí a odvoláva spomedzi svojich členov sekretára združenia. Sekretár združenia riadi administratívne záležitosti a vykonáva neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami správnej rady a môže byť správnou radou poverený zabezpečením vedenia účtovníctva združenia.
 3. Správna rada združenia sa schádza spravidla trikrát do roka. Schôdze správnej rady zvoláva predseda združenia alebo ktorýkoľvek člen správnej rady.

 

VII.

Organizačné zložky

 1. Združenie je oprávnené zriaďovať organizačné zložky, v mene ktorej bude konať vedúci organizačnej zložky. Organizačná zložka musí vo svojom názve obsahovať názov občianskeho združenia s uvedením, že ide o organizačnú zložku.
 2. O zriadení organizačnej zložky ako aj o menovaní vedúceho organizačnej zložky rozhoduje správna rada združenia.

VIII.

Hospodárenie združenia

 1. Majetok združenia tvoria:
 • členské príspevky (ak valné zhromaždenie rozhodne o ich vyberaní),
 • dotácie štátnej správy,
 • dary sponzorov,
 • hmotný majetok združenia,
 • prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia,
 • granty a finančné podpory,
 • príjmy z vykonávania činnosti združenia v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku združenia.
 1. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá správna rada združenia. Výnosy z majetku združenia a z jeho vlastnej činnosti, môžu byť použité len na plnenie cieľov združenia a ich podporu.
 2. Občianske združenie zodpovedá sa svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia občianskeho združenia neručia za jeho záväzky.

 

IX.

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
 2. a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
 3. b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
 4. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený správnou radou združenia na základe majetkového auditu. Likvidátorom môže byť len fyzická osoba.
 5. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia, zostávajúci majetok sa môže použiť výlučne len na všeobecno-prospešné alebo charitatívne účely. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa Obchodného zákonníka (§§ 70 až 75).

 

X.

Záverečné ustanovenia

 1. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stali bez ďalšieho (automaticky) členmi združenia a zvolali valné zhromaždenie do šiestich mesiacov odo dňa registrácie združenia.
 2. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stali členmi prvej správnej rady združenia. Ich funkčné obdobie sa končilo dňom konania prvého valného zhromaždenia združenia., v ktorom boli zvolení predseda združenia, podpredseda združenia a organizačný referent združenia.
 3. Združenie vzniklo dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.